Qui trình kiểm soát kimKiểm soát việc thay kim ( Needle Control Procedure )

 • Đầy đủ ( Full Compliance ): Không thấy kim rời, sụp mũi hay kim thay thế ở chỗ sản xuất hay công nhân may lưu giữ. Nhà máy đã thiết lập qui trình kiểm soát kim ở mọi khu vực sản xuất kể cả khu vực may mẫu.
 • Không đầy đủ: ( Partial Compliance ): Không thấy kim rời, sụp mũi hay kim thay thế ở chỗ sản xuất hay công nhân may lưu giữ. Báo cáo lưu giữ kim gãy không đầy đủ hay sai sót.
 • Không thực hiện: ( Not Compliance ): Tìm thấy kim rời, sụp mũi hay kim thay thế ở chỗ sản xuất hay công nhân may lưu giữ hay nhà máy không thiết lập qui trình kiểm soát kim
 1. Kiểm soát kim loại ( metal Contamination Control )
 • Đầy đủ ( Full Compliance ): Không có kẹp ghim, kim gài hay dây kẽm sử dụng trong sản xuất như buộc bán thành phẩm, kẹp, may, đóng gói. Có báo cáo kiểm soát dụng cụ kim loại ( kéo, dao lam, kẹp, kim tay, kim thêu, kim súng bắn thẻ bài )
 • Không đầy đủ: ( Partial Compliance ): Không có kẹp ghim, kim gài hay dây kẽm sử dụng trong sản xuất như buộc bán thành phẩm, kẹp, may, đóng gói nhưng báo cáo kiểm soát dụng cụ kim loại không đầy đủ hay phát hiện 01 dụng cụ không buộc vào nơi làm việc.
 • Không thực hiện: ( Not Compliance ): Tìm thấy kẹp ghim, kim gài hay dây kẽm sử dụng trong sản xuất như buộc bán thành phẩm, kẹp, may, đóng gói hay không có qui trình kiểm soát dụng cụ kim loại.

 1. Báo cáo kim gãy: Broken needl Log:

 • Đầy đủ ( Full Compliance ): Không phát hiện kim gãy trong khu vực sản xuất. Báo cáo thu giữ kim gãy đầy đủ mảnh gãy, thời gian thu giữ, dán đầy đủ mảnh kim vào báo cáo, lưu giữ báo cáo ít nhất 2 năm.
 • Không đầy đủ: ( Partial Compliance ): Không phát hiện kim gãy trong khu vực sản xuất nhưng có 01 kim gãy không đủ mảnh gãy bị phát hiện trong báo cáo.
 • Không thực hiện: ( Not Compliance ) Phát hiện mảnh kim gãy trên nền nhà, bàn lừa máy may, chân vịt, thuyền, hay hộp dầu máy hay báo cáo kim gãy không đầy đủ mảnh gãy hay không thể truy tìm kim gãy như thiếu thông tin ngày / giờ , mã hàng, dán băng keo kim gãy; hay không có báo cáo kim gãy.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn.Chúng tôi đang xem xét và phản hồi bạn vào thời gian sớm nhất.