Nhảy size là gì ?

Nhảy size là gì ?

Trong may công nghiệp, người ta chỉ tiến hành thiết kế rập một size chuẩn,
còn những cỡ vóc còn lại được hình thành bằng cách phóng to hoặc thu nhỏ mẫu
đã thiết kế. Quá trình này người ta gọi là nhảy size (nhảy cỡ vóc)


Cơ sở để nhảy size

Bảng thông số kích thước và mẫu chuẩn


Điểm chuẩn cần dịch chuyển
Hướng dịch chuyển:
· Hướng dọc hay ngang : (trục x là vóc, trục là cỡ )
· Dịch chuyển cả 2 hướng ( vừa dọc vừa ngang)

Cự li dịch chuyển ở các điểm chuẩn : dựa vào bàng thông số kích thước và công
thức chia cắt trong thiết kế rập

Nhận xét