PHIẾU HẠCH TOÁN BÀN CẮT

PHIẾU HẠCH TOÁN BÀN CẮT

Mã hàng :                                         Khách hàng :                                                Số lượng :
Ngày tháng
STT
cây vải
Màu
Kiện số
Lot
Số lượng (m
Sơ đồ
Số lớp  bàn vải
S.L
Tiêu hao
(m)
Số BTP
Đầu khúc
(m)
S.L  lổi
thay thân
Tỷ lệ  thay thân
%
Ghi chú
Tỷ lệ cắt
Dài sơ đồNgày …tháng …năm 
Người trải vải                                                                                                                 Tổ trưởng cắt                        


         


Nhận xét