THIẾT KẾ RẬP ĐẦM CỔ VUÔNG, VẠT VÁY XÉO

THIẾT KẾ RẬP ĐẦM CỔ VUÔNG, VẠT XÉO

ĐẦM CỔ VUÔNG, VẠT XÉO GIÚP BÉ GÁI TRÔNG NỮ TÍNH, DỄ THƯƠNG.

1. THÔNG SỐ.
Hạ eo: 24
Dài chân váy: 33
Ngang vai: 26
Vòng cổ: 25
Vòng ngực: 56
Dài tay: 24
Cửa tay: 18
Vòng eo: 54cm

2. THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC CỦA THÂN TRÊN  ĐẦM CỔ VUÔNG, VẠT XÉO.
 • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: chiều dài thân áo = hạ eo = 24cm
BC:ngang lai = 1/4 vòng eo + 1cm cử động + 2cm pence  = 16.5cm

 • Vẽ vòng cổ:
Vẽ cổ vuông từ đường ngang vai và vòng cổ căn bản:
AA1: vào cổ căn bản = 1/5 vòng cổ = 5cm
AA2: hạ cổ căn bản = vào cổ = 5cm

Từ A2 lấy G với A2G = 5cm.

AE: ngang vai = 1/2 ngang vai - 1cm = 12cm
EF: hạ vai = 2.5cm

Nối A1F, từ F lấy FF1=2cm và F1H =3cm

Kẻ HH1 song song với AB và HH1 vuông góc với GH1.
Từ H1 lấy H1H2 =3cm.


Từ A lấy xuống điểm I, AI: hạ ngực = 1/4 vòng ngực = 14cm
IJ: ngang ngực = 1/4 vòng ngực +2cm = 16cm

Từ F1 kẻ F1J1 vuông góc với IJ.
J1J2: vào nách = 2cm


Đánh cong vòng nách như hình vẽ.

 • Vẽ lai:
BB1: sa vạt = 1cm, chia sa vạt thành 3 phần

CC1: giảm sườn = 1cm. Nối C1 với 1/3 sa vạt và đánh cong lai.

 • Vẽ pence:
Lấy O là trung điểm của B1C1. Vẽ OO1 song song với AB.
OO1 = 5cm (7cm).

O2O3: rộng pence = 2cm.


3. THIẾT KẾ RẬP THÂN SAU CỦA THÂN TRÊN ĐẦM RÁP EO, BÂU LÁ SEN.
 • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: chiều dài thân áo = hạ eo = 24cm
BC: ngang lai = 1/4 vòng eo + 1cm cử động + 2cm pence = 16.5cm

 • Vẽ vòng cổ:
Vẽ cổ vuông từ cổ căn bản:
AA1: vào cổ căn bản  = 1/5 vòng cổ = 5cm
AA2: hạ cổ căn bản = 1cm.

Từ A2 lấy G, A2G = 5cm.

AE: ngang vai = 1/2 ngang vai - 1cm = 12cm
EF: hạ vai = 2.5cm

Từ F lấy FF1 = 2cm, F1H = 3cm

Kẻ HH1 vuông góc GH1.H1H2 = 2cm

 • Vẽ vòng nách:
Từ A lấy xuống điểm I, AI = 1/4 vòng ngực = 14cm

IJ: ngang ngực = 1/4 vòng ngực + 2cm = 16cm

J1J2: vào nách = 1cm.

Nối J2F1. N là trung điểm J2F1.N1 là trung điểm của JN.
Đánh cong vòng nách qua 1/2 J2N1.

 • Vẽ lai:
CC1: giảm sườn = 1cm. Nối C1với 1/3 sa vạt và đánh cong lai.

 • Vẽ pence:
Lấy O là trung điểm của BC1. Vẽ OO1 song song với AB.
OO1 = 5cm (7cm).
O2O3: rộng pence = 2cm.

4.THIẾT KẾ LỚP TRONG CỦA THÂN DƯỚI ĐẦM CỔ VUÔNG, VẠT XÉO.
 • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài váy = 33cm
AD=BC = 1/4 vòng eo + 5.5cm ( tùy ý) = 19cm

AA1: ngang eo = 1/4 vòng eo + 1cm= 14.5cm

Chia ngang lai thành 3 phần và lấy điểm O
Nối đường sườn A1C.
Từ O vẽ C1O vuông góc A1C. Đánh cong lai.

BB1 =6cm. BC1và B1C2 là đường may bèo dún.

5. THIẾT KẾ THÂN TRƯỚC CỦA LỚP NGOÀI THÂN DƯỚI ĐẦM CỔ VUÔNG, VẠT XÉO.
 • Vẽ hình vuông ABCD:
AB: dài lớp ngoài = 26cm
AD: rộng thân trước lớp ngoài = 1/4 vòng eo + 5.5cm = 19cm

AA1: ngang eo = 1/4 vòng eo + 1cm= 14.5
CC1: giảm sườn =1cm. Đánh cong AC1.


6.THIẾT KẾ THÂN SAU CỦA LỚP NGOÀI THÂN DƯỚI ĐẦM CỔ VUÔNG, VẠT XÉO.
 • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
AB: dài váy = 33cm
AD=BC = 1/4 vòng eo + 5.5cm ( tùy ý) = 19cm
Cách vẽ thân sau lớp ngoài tương tự lớp trong.
AA1: ngang eo = 1/4 vòng eo + 1cm= 14.5cm
Chia ngang lai thành 3 phần và lấy điểm O
Nối đường sườn A1C.
Từ O vẽ C1O vuông góc A1C. Đánh cong lai.

7. THIẾT KẾ BÈO DÚN.
Rộng bèo = 8cm
Dài bèo lớp trong = 3 x BC1 và 3 x B1C2. Gấp đôi vải tại cạnh AB của bèo
Dài bèo thân trước lớp ngoài = 3 x AC1. Dài bèo thân sau lớp ngoài = 3 x BC1( thân sau lớp ngoài). Gấp đôi vải tại cạnh AB của bèo

8. ĐƯỜNG MAY

Nhận xét