Các bước tiến hành nhảy size

Các bước tiến hành nhảy size

Nghiên cứu rập chuẩn và bảng thông số kích thước, tính toán độ chênh lệch về thông số kích thước ( độ biến thiên)


Kiểm tra kỹ mẫu chuẩn xem để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

Xác định 2 trục chuẩn của thiết kế(X;Y)
Tìm các điểm chủ yếu của mẫu cần dịch chuyển
Xác định cự li dịch chuyển và hướng dịch chuyển ở các điểm chuẩn của mẫu

Nối các điểm vừa dịch chuyển (đường thẳng trước,đường cong đồng dạng sau)
Kiểm tra lại thông số kích thước của các mẫu vừa nhảyNhận xét