BÁO CÁO KIỂM TRA VẢI

 
BÁO CÁO KIỂM TRA VẢI 

Mã hàng :                                     Khách hàng :                               Số lượng :
S
T
T
KÝ HIỆU
SỐ CÂY
SỐ LOT
SỐ LƯỢNG
Nội dung
PACKIG LIST
ETIKET
THỰC
KIỂM
T.SỐ LỔI

Ngày …tháng …năm
ĐHSX
 
Người kiểm vải
 
Tổ trưởng cắt
 
 

Nhận xét