Phương pháp pha lót trong thiết kế rập áo vest nam.


1.     Thân sau  (hình 12)
Đặt thân sau phần ngoài lên vải lót, vẽ lại theo thành phẩm các đường may : vòng cổ, sườn vai, vòng nách, sườn thân, sống lưng và đường gập gấu áo của thân chính sang vải lót. Sau đó thiết kế thân lót dư ra so với các đường thành phẩm thân chính như sau : vòng cổ dư ra 1cm, sườn vai, vòng nách, sườn thân ra 1cm, đường gập gấu áo dư  2 cm ,sống lưng thân lót vẽ bằng với sống lưng thân chính.
2.     Thân trước ( hình 12)
Đặt ve áo trong giao nhau với lớp vải lót 1.5cm ( tính từ đường thành phẩm ). Canh sợi dọc của nẹp và lót song song nhau, đặt thân chính lên vải lót. Vẽ lại theo thành phẩm các đường may : sườn vai, vòng nách, sườn thân, gập gấu và đường ráp ve sang vải lót. Sau đó thiết kế thân lót dư ra so với các đường thành phẩm thân chính như sau : sườn vai dư ra 1cm, đường ráp ve dư ra 1.5cm, sườn thân dư  3cm tính từ ngang ngực đến eo, từ eo đến lai dư ra 2cm,đường  gập gấu áo dư 2cm.
Sang dấu vị trí chiết sườn, rộng đầu chiết 1.5cm, đuôi chiết vuốt nhọn. Sang dấu vị trí túi cơi sang thân lót và ve áo.
3.     Tay áo ( hình 13)
o   Mang lớn :
Đặt mang tay lớn thân chính lên vải lót sao cho canh dọc của tay chính trùng với canh dọc tay lót. Vẽ lại theo thành phẩm các đường sau : bụng tay, sống tay, đầu tay và đường gập gấu lai tay sang vải lót. Sau đó thiết kế mang tay lớn thân lót dư ra so với các đường thành phẩm thân chính như sau : đầu tay và bụng tay 2cm, sống tay thân lót vẽ lớn hơn sống tay thân chính 1.5cm,đường gập gấu lai dư ra 2cm.
o   Mang nhỏ :
Mang nhỏ được thiết kế giống như mang lớn

Nhận xét